Europejskie Centrum Odszkodowań

Blog


Terminy wypłaty odszkodowań przez TU


8 marca 2019 | Administrator
Odszkodowania Ogólne Porady

Zgłaszając szkodę do Ubezpieczyciela zastanawiamy się ile trzeba czekać na wypłatę odszkodowania oraz decyzję płatniczą. Odpowiadamy – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,Towarzystwo Ubezpieczeń (TU) jest zobowiązane wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Jednak nie w każdym przypadku istnieje możliwość jednoznacznego ustalenia odpowiedzialności TU. Przepisy prawa mówią, że w przypadku braku możliwości wypłacenia odszkodowania w terminie 30 dni, jest ono wypłacane w ciągu kolejnych 14 dni, liczonych od dnia, w którym – przy zachowaniu należytej staranności – wyjaśnienie okoliczności zdarzenia było możliwe.

Co ważne, termin na wypłatę odszkodowania przez TU nie powinien być późniejszy niż 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Należy jednak wziąć pod uwagę , że jeżeli toczy się postępowanie karne lub cywilne, terminy te mogą uleć wydłużeniu. Warto przy tej okazji pamiętać, że jeżeli Ubezpieczyciel nie jest w stanie wypłacić odszkodowania w terminie wynikającym z ustawy tj. 30 dni, powinien o tym fakcie zawiadomić wnioskodawcę na piśmie. Powinno ono zawierać informację o terminie zajęcia ostatecznego stanowiska przez TU. W sytuacji, gdy odszkodowanie nie przysługuje Poszkodowanemu, Towarzystwo Ubezpieczeń również powinno poinformować o tym fakcie stosownym pismem. W decyzji, oprócz okoliczności odmowy (całkowitej lub częściowej), powinna znaleźć się podstawa prawna, która ją uzasadnia oraz jeszcze jedna ważna informacja, tj. pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

W przypadku, gdy TU opóźnia wypłatę odszkodowania, możemy w pierwszym kroku żądać wyjaśnienia zaistniałej sytuacji a w kolejnym – wypłaty odsetek ustawowych za czas opóźnienia (podstawa prawna art. 481 § 1 k.c.). Gdyby nasze starania nie przyniosły skutku, możemy wnieść skargę do Komisji Nadzoru Finansowego.


8 marca 2019 | Administrator
Odszkodowania Ogólne Porady